Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Samarbejdet mellem forældre og skole

Det forpligtende fællesskab

Et nært og levende samarbejde mellem skole og hjem er et afgørende omdrejningspunkt for Bordings Friskole. Sammen har vi friheden, men også forpligtelsen til at udforme fællesskabet, så det bliver til gavn og glæde for både elever, forældre og medarbejdere. Skolen skal være et godt lære- og værested for alle!

Som friskole er vi et "andelssamfund", hvor ansvaret for, om skolegangen og skolelivet lykkes, er et fælles anliggende. Det gælder for alle, at et godt og aktivt samarbejde må bygge på gensidig tillid og respekt. Forældrene må have tiltro til, at der fagligt og menneskeligt kommer noget godt ud af samværet mellem børnene og deres lærere. Og lærerne må møde forældrenes tillid med et fagligt og professionelt ansvar og med en respekt for forældres ret til at opdrage deres børn. Derfor må dialogen bygge på en jævnlig og forpligtende kontakt mellem skole og hjem.

Samarbejdet må afhænge af de nødvendige, nyttige og naturlige opgaver for samspillet, og derfor kan og skal der ikke bestemmes faste spilleregler for samarbejdets indhold og form, men vi forventer forældrenes aktive deltagelse.

 

 Som elementer vil indgå:

  • Klasseforældremøder, som normalt omfatter mindst 2 møder årligt i hver klasse
  • Skole-hjem samtale mellem forældre og lærere, som afholdes én gang årligt – og efter behov.
  • Skole- og forældreintra, hvor forældre, lærere og skole kan kommunikere med hinanden.
  • Nyhedsbreve, hvor klasselæreren og øvrige lærere beretter om livet i klassen og om planer/aftaler for kommende aktiviteter i klassen
  • Arrangementer og møder, som tilrettelægges af forældre og/eller lærere. Det kan være aktiviteter på skoleplan (som fyraftens-café, foredrags- og debataftener i skole- og forældrekredsen, markedsdag, sommer- og julefester) og på klasseplan (som udflugt, fælles spisning, spilleaften mv.)
  • Familieweekend på Friskolegården, som normalt omfatter en tur årligt for hver klasses elever og forældre.
  • Arbejdslørdage, hvor forældre 2 arbejdsdage om året bidrager til at rengøre og vedligeholde skolens lokaler.
  • "Idrætsklub", som står for forældres og medarbejderes adgang til at benytte skolens gymnastiksale til idrætsaktiviteter.

 

Skolesamfundet

Styrelse

Skolens styrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 vælges blandt forældre på skolen. Styrelsen har den overordnede ledelse af skolens drift, herunder ansvaret for dens økonomi og for ansættelse og afskedigelse af skolens lærere og andet fast personale efter indstilling fra skolens leder, mens skolens leder har det pædagogiske og daglige ansvar for dens virksomhed.

 

Forældreråd

Foruden gennem styrelsen varetages samarbejdet mellem hjem og skole af forældrerådet, der består af to kontaktforældre for hver klasse. Forældrerådet er et uformelt forum, hvis opgave er at drøfte fælles anliggender for skolens forældrekreds og for samarbejdet mellem forældre og skole.

 

Elevråd

Skolen har to elevråd - ét for 4.-6. kl. og ét for 7.-9. kl.

 

Skolekreds

Skolekredsen omfatter forældrekredsen (alle forældre, som har børn på skolen), medarbejdere, tidligere elever og forældre samt andre, der føler sig knyttet til skolen og støtter dens formål.

Skolekredsens medlemmer har ret til at deltage og stemme på skolens generalforsamling, som bl.a. vælger skolens styrelse og efter indstilling fra styrelsen skolens leder. Skolen - og derigennem hele skolekredsen - er medlem af ”Dansk Friskoleforening”.