Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Praktiske oplysninger

Indmeldelse (Nærmere kan læses under 'optagelse')

Til 1. - 9. klasse

Ansøgning om indmeldelse af barn til 1.- 9. kl. kan ske løbende. Nærmere oplysninger om aktuelle muligheder for optagelse fås ved henvendelse til skolens kontor.

 

Til skolestart i børnehaveklasse

Skolestart foregår i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Sådan siger loven. Hvis forældre ønsker at udskyde skolestarten til kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, skal man ansøge kommunens børne- og ungeforvaltning om godkendelse af udskydelsen.

Skolen optager hvert år 42 elever til skolestart i børnehaveklasse. Ved optagelse har mindre søskende til nuværende elever på skolen fortrinsret. Vi forventer, at ca. halvdelen af de 42 pladser hvert år skal reserveres til søskendeelever.

Når barn er optaget til skolestart i børnehaveklasse, er det tillige sikret en plads i Fritidsordningen.

Ansøgning om optagelse til børnehaveklasse skal ske i det kalenderår, hvor barnet i løbet af året fylder 4 år.

Ansøgning skal ske i perioden 3. januar – 31. marts. Efter denne frist lukkes for opskrivning af ansøgninger.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens leder. Der betales skolepenge for den måned, hvor skolegang ophører samt for den efterfølgende måned.

Når elev forlader skolen til udgangen af et skoleår, betales også skolepenge for juli måned. Dette gælder også for afgangselever efter 9. klasse.

 

Skolepenge

Skolepenge betales over 12 måneder – og er for skoleåret 2018/19:

1. barn: 1.580 kr. – 2. barn: 1.185 kr. – 3. barn: 395 kr.

Forældrebetaling for Fritidsordning (SFO) omfatter 12 måneder – og er for skoleåret 2018/19:

1. barn: 880 kr. – 2. barn: 675 kr.

Indbetaling sker gennem tilslutning til PBS og senest den 5. i måneden.

 

Nedsættelse af skolepenge

Forældre har mulighed for at søge om nedsættelse af skolepenge og forældrebetaling til fritidsordningen. Ansøgningsskema og vejledning fås på kontoret.

 

Befordringstilskud

Elever, der opfylder følgende afstandskriterier, er berettigede til befordringstilskud, når afstanden mellem hjem og skole er:

0.kl. – 3.kl.: 2,5 km – 12,5 km

4.kl. – 6.kl.: 6 km – 16 km

7.kl. – 9.kl.: 7 km – 16 km

Tilskud gives alene til brug af bus, tog og metro. Skolens kontor udleverer ansøgningsskema og vejledning.

 

Fritidsordning

Fritidsordningen (SFO) er for elever fra børnehaveklasse til 3. kl. Den er åben på alle skoledage fra kl. 7. – 9 og igen fra kl. 14 – 17. Herudover er den lukket på alle skolens ferie- og fridage – dog åben i vinterferien (uge 7) samt de første to uger i sommerferien.

 

Bordings Kulturforening

Den frivillige undervisning i musik, billedkunst, drama og dans forestås af Bordings Kulturforening. Foreningens daglige leder er Thomas Siersbæk-Hansen ([email protected]).

 

Skolepsykolog

Skolepsykolog Dorthe Chemnitz træffes på tlf. 21524273 og mail [email protected]. Hendes arbejde består i – gennem samarbejde skolens resursecenter – at hjælpe de børn, der af faglige eller andre grunde har behov for støtte. Henvisning sker altid efter aftale med forældre, som også selv kan anmode om hjælp til deres børn.

 

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejerske Helle Okholm træffes efter aftale på tlf. 2777 0252 og mail [email protected]

 

Tale-/høreundervisning

Skolens tale-/hørelærer er Lisa Wessman, PPR -Indre By/Østerbro. Tlf. 2725 1874 og mail [email protected]. Træffes efter aftale.

 

UU-vejledning

UU-vejleder Jens Johannesen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning træffes på mobil 2434 8215 - [email protected]

 

Tandpleje

Alle elever med bopæl i Københavns kommune kan deltage i den gratis tandpleje på kommunens børnetandklinik på Panum Instituttet, Nørre Allé 20 - tlf. 3530 3960.

For elever med bopæl uden for Københavns kommune skal forældre indhente oplysning hos bopælskommune om, hvor der ydes gratis tandpleje.

 

Mødetider

Vi forventer, at skolens elever møder til tiden – og dermed så tidligt om morgenen og til hver lektion, at de kan være parate til undervisning, når klokken ringer.

 

Ringetider

Skoledagen er opdelt i moduler af dobbeltlektioner:

1. modul 8.15 – (9.15) – 9.55
Frikvarter 9.55 – 10.15
2. modul 10.15 – (11.00) - 11.45
Frikvarter  11.45 – 12.30
3. modul 12.30 – (13.15) - 14.00
Frikvarter 14.00 – 14.05
7. lektion 14.05 – 14.50

Tidspunkter for lektionsskift inden for et modul er angivet i parentes.

 

Fravær og fritagelse

Når en elev på grund af sygdom eller af anden årsag har været fraværende fra undervisningen, skal meddelelse gives til klasselærer.

Fritagelse for 1-2 dage konfereres mellem hjem og klasselærer, mens fritagelse for 3 dage og derover – efter skriftlig anmodning - skal bevilges af skoleleder.

Vi henstiller til forældre, at kun sygdom i almindelighed er gyldig grund til forsømmelse, og at forældre – så vidt det overhovedet er muligt – undlader at bede eleverne fri i skoletiden. Husk på, at en elev ved fravær mister adgangen til undervisning og læring, men også, at klassen mister en deltager i det hverdagsfællesskab, som er så afgørende for klassens trivsel og arbejde!

 

Trivsel

Da trivsel og fællesskab er kerneord i skolens virke, lægger vi vægt på at opdrage eleverne til ansvarlighed over for sig selv og deres omgivelser og til at vise hjælpsomhed og omsorg over for andre. Derfor gælder den regel, at enhver har pligt til at behandle alle andre på skolen så hensynsfuldt, at ingen skal føle sig utrygge ved at færdes på skolen.

 

Ordensregler

I skoletiden må ingen elev forlade skolen uden tilladelse. Elever i 7.-9. kl. må efter skriftlig tilladelse fra hjemmet forlade skolens område i 10- og 12-frikvartererne.

Beskadigelse af bygninger, inventar, skolemateriel mv. medfører erstatningspligt, når årsagen er grov uforsigtighed eller voldsom adfærd. Farligt og generende legetøj må ikke medbringes på skolen. Dette gælder tillige for større pengebeløb, kostbart elektronisk udstyr og lignende.

Alle elevernes ejendele bør være tydeligt mærkede med navn. Har en elev mistet noget, meddeles det til klasselærer. Fundne sager afleveres til lærer eller på kontoret. Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne genstande.

Vi anmoder om, at elever er dækket af en familie-/indboforsikring og af en ulykkes- og ansvarsforsikring.

 

Skolebøger

Skolen stiller lærebøger, hæfter mv. til rådighed for eleverne uden vederlag. Bøgerne er skolens ejendom, og eleverne er økonomisk ansvarlige for dem. Enhver bog skal forsynes med et solidt omslag. Almindeligt slid vil naturligvis ikke blive påtalt, men hvis en bog mishandles eller bortkommer, skal den erstattes. Elever fra 3. kl. skal selv anskaffe sig ordbøger.

 

Brug af skolen til arrangementer

Alle arrangementer, hvor lærere og/eller forældre ønsker at bruge skolens lokaler, skal aftales med pedel Kenneth Madsen (tlf. 4062 5722 /mail [email protected]) eller kontoret.