Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Grundlag og formål 

Formål

Skolens formål er ifølge sin vedtægt ”at drive en grundtvig-koldsk friskole for børn i den undervisningspligtige alder – med tilknyttet børnehaveklasse”. I dette skolesyn ser vi det som skolens opgave både at oplyse og opdrage – og at give eleverne mulighed for selv at opdage og opleve.

Faglige kundskaber og personlig udvikling er derfor fælles mål for lærernes undervisning og elevernes læring. Og dette skal ske i tæt samarbejde med forældrene og med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger.

 

Herudover er det skolens formål:

 • At samle børn, forældre og lærere i et forpligtende fællesskab om undervisningen, klassen og skolen
 • At virke for børnenes personlige, sociale og kulturelle udvikling
 • At fremme elevens tilegnelse af faglige og almene kundskaber og musisk-kreative færdigheder
 • At stimulere børnenes evner og lyst til at udfolde og udtrykke sig
 • At udvikle elevernes forståelse for fællesskabets værdi og nødvendighed
 • At dyrke det levende ord gennem fortælling, sang og samtale
 • At værne om børnenes ret til at være børn

 

Skolens undervisning og pædagogik

 • Den faglige undervisning tilrettelægges og gennemføres gennem hele skoleforløbet, så den i store træk følger standarder og normer i Fælles Mål for folkeskolen.
 • Vi betragter skoleforløbet fra børnehaveklasse til 9. klassetrin som en helhed, men arbejder inden for dette helhedssyn med trin og forløb med hver deres pædagogiske særpræg.
 • I skoleåret veksles mellem perioder med fagdelt undervisning og med  tværgående undervisning, hvori kan indgå emnearbejde, tværfaglighed, projektorienteret undervisning mv.
 • Det er lærerteam, som selv tilrettelægger undervisningen gennem det fleksible skema
 • Det er skolens overbevisning, at de 3 områder af kultur-, natur- og æstetiske fag er ligeværdige i forhold til skolens formål og værdigrundlag og til elevernes almene dannelse og udvikling som hele mennesker.
 • Det er tillige vores overbevisning, at elevernes forudsætninger for læring, udvikling og trivsel bedst imødekommes, ved at undervisningen i almindelighed tilrettelægges med klassen som den faste ramme - afvekslende med holddannelse. Dette gælder også for den special- og støtteundervisning, som tilrettelægges for elever med særlige behov.
 • Tværgående aktiviteter som morgensang, emneuger, lejrskole vægtes højt i skolens virksomhed, fordi børn og voksne herigennem kan skabe fællesskaber med hinanden, som kan medvirke til sammenhæng og helhed i skolelivet.
 • Skolen afholder folkeskolens afgangsprøver efter 9. klassetrin. Dog afholdes ikke afgangsprøver i historie og kristendomskundskab, da undervisningen i disse fag er anderledes tilrettelagt - og dermed ikke følger planerne i Fælles Mål.