Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Skolegang og dagligdag

Gennem vores pædagogik ønsker vi at fremme børnenes

 • personlige, sociale og kulturelle udvikling
 • lyst til at lære 
 • alsidige anvendelse af evner, anlæg og interesser
 • tilegnelse af faglige, almene og kreative kundskaber
 • følelse og fantasi
 • evner til mundtligt og skriftligt at kunne udtrykke sig
 • evner til opmærksomhed og indlevelse
 • forståelse af menneskelivets forudsætninger og sammenhænge
 • respekt for fællesskabets værdier og nødvendighed  

For os handler skolegang om menneskelivet i al dets mangfoldighed, og denne dannelse er ikke blot en teoretisk og boglig sag. Vi gør meget ud af at være faglige på en alsidig måde, men lidt for bare at være en boglig skole!

 

Skoleåret

Skoleårets 40 uger er ikke ens i indhold og forløb, for med det fleksible skema kan pædagogikken tilrettelægges, så undervisningen bliver varieret og spændende.

 

En almindelig skoledag

Skoledagen er for de fleste elever fra kl. 8.15 - 14 el.15. Dog møder de mindste klasser gennemgående først kl. 9. Her mødes vi til fælles morgensang med sange og morgenbøn samt en fortælling eller "ord til dagen". Undervisningen er tilrettelagt i moduler af 2 lektioner, så der dels er et frikvarter på 20 min. midt på formiddagen og dels et på 45 min. i forbindelse med frokostpausen.

I hverdagens samvær lægger vi vægt på, at eleverne viser forståelse, hjælpsomhed og omsorg over for hinanden og de fælles omgivelser. Derfor gælder, at enhver har pligt til at behandle andre så hensynsfuldt, at alle skal føle sig trygge ved at færdes på skolen.

 

Børnehaveklasse

At gå i børnehaveklasse er også at gå i skole, og det skal børnene have tid og rum til at lære sig. Derfor beskæftiger de sig med leg, idræt, drama, fortælling, musik, værkstedsarbejde om sprog og tal samt andre sociale og faglige aktiviteter, som alle tjener til at gøre dem fortrolige med hinanden, med at arbejde sammen og med skolens liv. Igennem året deltager klasserne også i emneuger sammen med 1.-3. klasserne.

Målet med børnehaveklassen er, at eleverne udvikler deres evner til at arbejde og at lære, får en større social forståelse for hinanden, udvikler deres fantasi og kreativitet – og frem for alt får en stor portion glæde og selvtillid til deres videre skolegang.

Børnehaveklasserne møder hver dag kl. 9 og har fri kl.14. Før og efter skoletid kan de bruge Fritidsordningen, som foregår i børnehaveklassernes lokaler.

 

Fritidsordning 

Fritidsordningen (SFO) er for elever fra børnehaveklasse til 3. kl. Den er åben på alle skoledage fra kl. 7.30 – 9 og igen fra kl. 14 – 17. Herudover er den lukket på alle skolens ferie- og fridage – dog åben i vinterferien (uge 7) samt de første to uger i sommerferien.

 

Støtte- og specialundervisning

Elever tilbydes støtte- og specialundervisning på alle klassetrin, når de af faglige, sociale eller psykiske grunde har behov for særligt tilrettelagt undervisning og støtte. Omfang og form bestemmes i samarbejde mellem forældre, skolepsykolog og lærere. I specialundervisningen indgår også tale- og høreundervisning. Støttetiltag til elever/klasser med særlige behov tilrettelægges af skolens resursecenter.

 

Sundheds- og tandpleje

Skolens sundheds- og tandpleje svarer til ordningen for folkeskolen, og den tilrettelægges i kommunalt regi. Vi har fast tilknyttet sundhedsplejerske.

 

Bordings Kulturforening

I tillæg til den almindelige undervisning i kulturfag tilbyder Bordings Kulturforening efter skoletid frivillig undervisning i sang, instrumentalspil, drama, dans og billedskabende virksomhed. Undervisningen i Kulturforeningen betales af forældrene. 

 

Ordensregler

I skoletiden må ingen elev forlade skolen uden tilladelse.

Elever i 7.-9.kl. må efter skriftlig tilladelse fra hjemmet forlade skolens område i 10- og 12-frikvartererne.

Beskadigelse af bygninger, inventar, skolemateriel mv. medfører erstatningspligt, når årsagen er grov uforsigtighed eller voldsom adfærd.

Fundne sager afleveres til lærer eller på kontoret. Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne genstande.

Vi anmoder om, at eleverer dækket af en familie-indboforsikring og af en ulykkes- og ansvarsforsikring.

 

Bordings 10 bud

 • Skolen skal være mobbefri!
 • Det er sejt at tale ordentligt til hinanden!
 • Pas på skolen, og lad også de andres ejendele være i fred!
 • Det er et fælles ansvar, at klasselokalet er ryddet op, når vi forlader det!
 • Gå til morgensang, når "klokken" ringer - og husk sangbog!
 • Man må ikke forlade skolens område i skoletiden, før man går i 7.-9. klasse!
 • ”Vild” leg foregår kun i gårdene!
 • Mobiltelefoner må kun tændes og bruges i frikvartererne!
 • ’Skatebording’ og basket kun i 10- og 12-frikvartererne - og i
 • Fritidsordningen efter kl. 14!
 • Rygning er på skolen forbudt for børn – (og voksne)!

 

Sundhedsvejledning

Bordings' sundhedsvejledning

 

Info om UU-vejledning

Bordings UU-vejledning

 

Elevevaluering

Bordings elevevaluering