Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Fagplaner

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler skal skolen opfylde det krav til undervisningen, at den ”står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.”

Undervisningen i fagene på Bordings Friskole tilrettelægges, gennemføres og evalueres i hovedtræk ud fra samme mål som i folkeskolen. Derfor har skolen som grundlag for sine fagplaner valgt at anvende ”Forenklede Fælles Mål”, som angiver mål, læseplaner mv. for elevernes læring og lærernes undervisning i fagene i folkeskolen.

Planerne for de enkelte fag og klassetrin kan læses via linket til www.emu.dk

EMU er den alsidige læringsportal, hvor man under grundskole finder ministeriets planer, vejledninger, regler mv. for undervisningen i 0.-9. kl.

 

Oversigt over fagplaner

 1. Billedkunst
 2. Biologi
 3. Børnehaveklasse
 4. Dansk
 5. Engelsk
 6. Fransk
 7. Fysik/kemi
 8. Geografi
 9. Historie
 10. Håndværk og design
 11. Idræt
 12. It og medier
 13. Kristendomskundskab
 14. Madkundskab
 15. Matematik
 16. Musik
 17. Natur/teknologi
 18. Samfundsfag
 19. Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab
 20. Tysk
 21. Uddannelse og job

Fagplanen for de mundtlige fortællefag i 1. – 6. kl. (bibel- og verdenshistorie, Nordens historie og andre fagområder fra historie, kristendomskundskab/religion, filosofi mv.) og for historie i 7. kl. er selvstændigt udformet, fordi undervisningen og pædagogikken i disse fag er vægtet og tilrettelagt på en anderledes måde end i folkeskolen.

Fagene sløjd og håndarbejde er på skolen to selvstændige fag, mens de i folkeskolen indgår i faget ’Håndværk og design’.

For faget natur og teknik gælder, at undervisningen på skolen i indskolingen foregår i særlige emneforløb, mens det på mellemtrinnet indgår i fagene biologi og geografi.