Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Grundlag

Styrelsens opgaver

  • at være skolens højeste myndighed
  • at have den overordnede ledelse af skolen og være ansvarlig over for undervisningsministeriet mht. overholdelse af gældende lovgivning
  • at godkende skolens undervisningsplan og være ansvarlig for, at skolens pædagogiske virksomhed er i overensstemmelse med skolens målsætning
  • at ansætte skolens faste medarbejdere
  • at have ansvar for skolens økonomi, herunder budget og regnskab
  • at samarbejde med skolens ledelse, som har ansvar for skolens daglige drift, undervisningen og øvrige pædagogiske virksomhed
  • at fremme samarbejdet om skolens virksomhed som et fælles anliggende mellem forældre og medarbejdere
  • at varetage tilsynet med skolens undervisning ud fra det grundlag, som forældrekredsen har fastsat
  • at stå for gennemførelse af skolens årlige generalforsamling

 

Styrelsens sammensætning

Styrelsen består af 7 medlemmer, som for en periode på 2 år vælges på skolens årlige generalforsamling.

Mindst 5 medlemmer skal være forældre på skolen.

Styrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

 

Styrelsens arbejde

Styrelsen møder ca. 10 gange om året

I styrelsens møder deltager også suppleanter, ledelse og repræsentanter for lærerråd og forældreråd.

På styrelsens møder behandles emner som økonomi, bygningsvedligeholdelse, ansættelse, undervisningsplan, fritidsordning, administration, samarbejde mellem skole og hjem, tilsyn med undervisningen, elevoptagelse, skolepenge, aftaler for personalets løn- og arbejdsforhold, arbejdsmiljø for elever og medarbejdere.

Styrelsen har også tradition for at mødes så ofte, at der også bliver tid til at drøfte pædagogiske temaer i tilknytning til elever og undervisning.