Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Forældrerådsgrundlag

– samarbejde mellem skole og hjem

10 bud for ”det gode forældreskab” på Bordings

Vi forventer af forældre

 • At man møder hinanden med tillid og respekt
 • At man altid kommer til møder og arrangementer i klassen
 • At man forbereder sit barn på livet og arbejdet i skolen
 • At man positivt bidrager til god trivsel og åbne relationer i ”forældreklassen”
 • At man både involverer sig i sit barns klasse og i, hvad der i øvrigt foregår på skolen
 • At man undervejs påtager sig små og store opgaver i klasse- og skolesamfundet
 • At man afstemmer sine forventninger efter ’det nødvendige, det naturlige og det nyttige’, så samarbejdet kan blive reelt
 • At samarbejdet mellem skole og hjem, forældre og lærere bygger på den gode dialog
 • At man grundlæggende respekterer grænsen mellem opdragelse som forældrenes ansvar, og undervisning som lærernes ansvar – og at vi netop derfor alle kan arbejde sammen om stort og småt
 • At man kan og vil sige ”vi” om klassen og skolen – og forpligte hinanden på klassen og skolen som en fælles opgave og mulighed

 

At være Kontaktforælder i klassen

Fællesskabet og skolesamfundet på Bordings Friskole bygger på et aktivt og alsidigt samarbejde mellem skole og hjem, forældre og lærere. Derfor skal klassens kontaktforældre medvirke til, at samarbejdet omkring klassen bliver tæt, åbent og forpligtende, og at forældre har indflydelse på og medansvar for trivsel og miljø i klassen.

 

Valg

 • Hver klasse vælger to kontaktforældre, som fungerer i to år. Det anbefales at vælge en repræsentant for både pige- og drengegruppen i klassen.
 • De to repræsentanter er ligeværdige og lige aktive! De aftaler indbyrdes, hvem der deltager i møder i Forældrerådet – gerne begge!
 • Valgperioderne er: bh.kl.-1.kl., 2.-3. kl., 4.-5. kl., 6.-7. kl. og 8.-9. kl.
 • Nyvalg (eller genvalg!) finder sted på forårets forældremøde i de ”ulige” klasser.
 • I bh.klasserne vælges repræsentanter ved første forældremøde i efteråret.
 • Hvis en repræsentant fratræder i perioden, vælges ny på førstkommende forældremøde.
 • Ved nyvalg sørger klasselærer/repræsentanter for at meddele navn til skolens kontor.

 

Opgaver

 • Være bindeled mellem klassens forældre. Være dem, forældre kan kontakte, når de vil gøre opmærksom på forhold i klassen og forældregruppen. Arbejde for at skabe et godt miljø og en åben dialog i forældregruppen, så samarbejdet kan undgå mytedannelser og ”snak i krogene”.
 • Være bindeled for kontakten mellem hjem og skole - og for kommunikationen mellem forældregruppen og klasselærer. Bistå klasselærer med at forberede dagsorden og indkaldelse til forældremøder – og gerne selv fungere som mødeleder og/eller referent.
 • Deltage i møder i Forældrerådet (ca. 4 møder om året) og i ét årligt fællesmøde mellem styrelse, forældreråd og lærere.
 • Sørge for at orientere fra Forældrerådets møder og arbejde på forældremøder i klassen.
 • Være initiativtager til sociale arrangementer i klassen med forældre – eller motivere andre til at gennemføre initiativer.
 • Være koordinator, når skolen har brug for, at forældre overtager undervisningen en skoledag, hvor lærerkredsen har et særligt arrangement.
 • Være skolens talerør i ”forældrehøjde” ved at sørge for formidling af stof fra ledelse, lærerråd, styrelse og forældreråd.

 

Forældreråd

 • arbejder for at fremme dialogen i forældrekredsen og samarbejdet mellem skole og hjem
 • består af to kontaktforældre fra hver klasse
 • ledes af formandskab af to forældre, som også kan deltage i skolens styrelsesmøder
 • afholder 4-5 møder om året
 • diskuterer temaer emner med aktuel interesse og betydning for forældrekredsen
 • drøfter emner med oplæg fra skolens lærere og ledelse
 • fremsætter forslag til initiativer
 • arrangerer den årlige sommerfest og juleafslutning for alle børn og voksne på skolen