Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Evaluering på Bordings

Grundlag

1. Skolens evaluering skal leve op til gældende bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler:

 • ”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

 • Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

 • Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

 • Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner samt resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på internettet”.

2. Med ”Evaluering på Bordings” opstiller vi en samlet rammeplan for, hvordan vi arbejder med evaluering af skolens pædagogik, lærernes undervisning og elevernes læring. Det er hensigten, at evalueringen skal fremstå som tydelig og målrettet - og samtidigt være refleksiv og undersøgende, så den kan medvirke til konstruktive udviklingsprocesser for alle parter og på alle niveauer.

3. På Bordings Friskole er det et grundlæggende ønske at fastholde fag, undervisning og pædagogik som både et personligt anliggende og et fælles ansvar, hvor sammenhængen skabes gennem en åben og løbende dialog mellem lærere, elever og forældre. Respekten for hinanden og den ligeværdige samtale skal dermed være de bærende elementer i vores praksis omkring evaluering, hvori kan indgå forskellige metoder til måling og vurdering. Det er i den forbindelse vigtigt, at arbejdet med evaluering naturligt kan medføre diskussioner om de værdier, holdninger og visioner, som lærere, elever og forældre finder vigtige for skolens undervisning og virksomhed.

 

Plan og praksis

1. Løbende evaluering

 • Kernen i den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisningen er jævnlige dialoger og samtaler mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning.

 • For elever, som modtager special-/støtteundervisning udarbejdes handleplaner, som på initiativ af skolens resursecenter løbende konfereres og revideres som ”særæig indsats”.

 • Lærerne mødes jævnligt i trinteam, hvor faglige og sociale forhold omkring trinnets klasser og elever tages op.

 • Skolens lærere samles jævnligt til pædagogiske møder, hvor man behandler og evaluerer forløb og opgaver i skolens aktuelle undervisning.

 • Hvert forår gennemføres en pædagogisk dag med evaluering af skoleåret og deraf følgende beslutning om opfølgning og indsatsområder for det næste skoleår.

 • Temaer fra skolens aktuelle pædagogiske virksomhed drøftes løbende i forældreråd og styrelse.

 • Der gennemføres årligt trivselsundersøgelser i klasserne samt hvert tredje år en samlet undersøgelse af elevernes vurdering af deres fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

 • Skolens 2 elevråd (og deres kontaktlærere) deltager i evalueringen af skolens undervisning.

 2. Test og prøver

 • Regelmæssig brug af diagnostiske prøver indgår i dansk

 • Der laves evaluerende test tidligt forår i 3. klasse og start 6. klasse i matematik

 • Test kan indgå i undervisningen i skolens øvrige fag.

 • Terminsprøve og afgangsprøve afholdes i 9. klasse

 • Skolen har 2 vejledere inden for fagene dansk (læsning) og matematik, der støtter op om prøver, analyser og opfølgning.

 3. Underretning af elever og forældre

 • For hver klasse gennemføres mindst én årlig elevsamtale mellem klasselærer og elev.

 • For hver klasse afholdes 2 forældremøder og 1 skole/hjem-samtale, hvor forældre underrettes om klassen og den enkelte elevs trivsel samt personlige og faglige udvikling. Derudover har forældre og lærere adgang til at mødes efter behov og ønske.

 • Forældreintra bruges løbende til orientering om faglige og sociale planer samt aktuelle vurderinger.

 • Resultater og dokumentationer fra evalueringer af områder i skolens virksomhed offentliggøres på skolens hjemmeside.

 4. Tilsyn

Skolens to tilsynsførende aflægger på skolens generalforsamling mundtlige beretninger fra deres tilsynsbesøg, hvor de over 3 dage overværer undervisning rundt i klasserne og drøfter pædagogiske emner med lærere og ledelse. Beretningerne offentliggøres i skriftlig form på skolens hjemmeside.

 5. Trin-evaluering

Der udvælges hvert år et til flere overordnede evalueringspunkter, som de enkelte trin skal lave evaluering på. I skoleåret 2016/17 er skolen delt i 4 trin/team (012, 34, 56 og 789). Trinevalueringerne indgår i skolens samlede evaluering af egen praksis.

 6. Skolens samlede undervisning

 • Hvert forår (i april) udarbejder ledelsen en årsrapport med vurdering af skolens samlede undervisning. Rapporten kan bygge på redigering af rapportering fra de evalueringer fra pkt. 1. – 5., som er foretaget i løbet af skoleåret vedr. løbende evaluering, test og prøver, underretning af elever og forældre, beretning fra de tilsynsførende og tema-evalueringer fra trinteam. Rapporten kan også være et nedslag i et større projekt/initiativ, som har haft med skolens samlede didaktiske/pædagogiske virke at gøre.

 • På grundlag af rapporten kan ledelsen foreslå opfølgning og indsatsområder til iværksættelse i følgende skoleår.

 • Opfølgningsplanen indebærer, at iværksatte initiativer vedr. skolens samlede undervisning senest evalueres i april i følgende skoleår.

 • Ledelsens årsrapport drøftes med lærerråd, inden den forelægges og konfereres med styrelsen inden udgangen af april.

 • Når indstillingen er godkendt som skolens årsrapport, bringes den på skolens hjemmeside.

 

Rapport

Evalueringen af undervisningen i skoleåret 2016/17 bygger på deltagelse i et større udviklingsprojekt

Bordings Friskole deltog i skoleårene 2015-17 i et digitalt udviklingsprojekt: ”Digital projektdidaktik” i samarbejde med ”Nationalt Videnscenter for frie skoler” og ”Center for anvendt skoleforskning”.

Deltagelse i projektet er valgt som evalueringsområde for skolens samlede undervisning, fordi det fokuserede på den it-baserede pædagogik og brug af digitale læremidler på tværs af fag og klassetrin, og fordi det på denne måde involverede alle lærere. Skolens it-ordning betyder, at indskolingen råder over 2 klassesæt i-Pads, og at alle elever i 4.-9.kl. har deres egen computer.

Grundlag for udviklingsarbejdet i ”DigiPro”:

”Kernen i udviklingsprojektet er lærernes arbejde med at udvikle, afprøve og forbedre en række projektorienterede undervisningsforløb understøttet med digitale værktøjer. Eleverne anvender digitale værktøjer til at producere og præsentere indhold, undersøge omverden og styre samarbejdsprocesser, og læreren anvender digitale værktøjer til at give feedback og stilladsere elevernes arbejde.”

Beskrivelse af projektet fra den officielle hjemmeside http://digitalprojektdidaktik.dk

Oplæg ved skoleårets begyndelse: ”Alle klassetrin skal én gang i efteråret og én gang i foråret gennemføre understøttende forløb og projektforløb. Det kan være i alle fag. For at understøtte forløbet afholdes 7 seminarer i løbet af skoleåret, hvor vi vil få hjælp af konsulenter og eget læringscenter (BibIT). Her vil lærergruppen gennem oplæg modtage undervisning i projektdidaktik og anvendelse af nye programmer/it-færdigheder. Målsætningen er bl.a. at opnå større fortrolighed med brugen af elektroniske læremidler og programmer i undervisningen, anvende it som inkluderende værktøj samt i højere grad at integrere brugen af it naturligt i undervisningen.”

 

Evaluering af skolens samlede virksomhed

Ved siden af den løbende evaluering i hverdagen, hvor lærer og elev/lærer og forældre taler sammen, har vi en fælles årlig evaluering med en fælles skabelon. I år er den fælles opgave således at evaluere udbyttet af vores deltagelse i udviklingsprojektet ”Digital projektdidaktik”.

Alle klassetrin (0. kl. undtaget) og team deltog i projektet.

Skabelon til den afsluttende evaluering:

Team: _________________

 

I hvilket omfang og på hvilken måde blev følgende anvendt i undervisningen på jeres trin før DigiPro?

 

1. Digitale læremidler (programmer m.m.)

2. Projektpædagogik

På hvilken måde har deltagelse i Digipro fået dig/jer til at tænke anderledes omkring brugen af digitale læremidler og anvendeligheden af projektpædagogik  i undervisningen?

1. Digitale læremidler (programmer m.m.)

2. Projektpædagogik

Hvordan tænker du/I at integrere digitale læremidler og projektpædagogik i de kommende år på jeres klassetrin?

1. Digitale læremidler (programmer m.m.)

2. Projektpædagogik

 

Hvad har været den mest positive oplevelse du/I har haft med DigiPro som udviklingsarbejde?

 

1. Digitale læremidler (programmer m.m.)

2. Projektpædagogik

 

Hvordan følger vi op/arbejder videre? Hvilke aftaler kan vi lave på skolen eller i teamet for IT og projektpædagogik i undervisningen for det kommende skoleår?

 

 

 

 

Evaluering af projekterne og elevernes udbytte

Af lærernes evalueringer fremgår det ret tydeligt, at der er forskel på, hvad man har fået ud af projektet på de forskellige årgange og i de forskellige team.

De små klassetrin (Team 012) har tydeligt haft sværest ved at planlægge og gennemføre de digitale projekter. De har følt sig begrænset af kun at have tablets til rådighed, og har haft svært ved at finde anvendelse i it-værktøjerne som papir og blyant ikke har kunne gøre for dem. Evalueringen viser ikke nogen synlig ændring i tænkemåden og anvendelsen af IT, digitale lærermidler og projektdidaktik på de små klassetrin. Udbyttet konkluderes at være begrænset.

På mellemtrinnet (Team 34 og 56) viser evalueringen, at der har været god udvikling fra projektstart til projektafslutning. Der er tydeligt blevet brugt flere (også nye programmer) i løbet af skoleåret, og forløbene har været præget af egentlig projektdidaktik. Der er blevet lagt vægt de åbne spørgsmål, vejledning og formidling af det, man har opdaget/fundet ud af. Der gives fra lærerne udtryk for, at man sagtens kan blive bedre og skarpere på det hele, men at man generelt er tilfredse med det udbytte, som projekterne har medført. Det konkluderes, at elevernes faglige udbytte, elevernes færdigheder inden for anvendelse af it samt elevernes deltagelse uanset fagligt standpunkt har været godt.

I udskolingen (Team 789) vurderes det, at fokus på brugen af digitale læremidler, IT og projektdidaktik hverken er øget eller mindsket. Dette også på den bagrund at mange lærere i forvejen har en ganske alsidig brug af digitale redskaber. Dog føler man, at man har fået et nyt sprog omkring det. Et sprog man vurderer er kommet eleverne til gode, da det i første omgang har været medvirkende til bedre strukturering og inddragelse i de obligatoriske projekter og senere den daglige undervisning. Man har haft stor gavn af at have adgang til professionelle (konsulenter fra projektet). Det konkluderes, at det didaktisk har været en gevinst at deltage i det fælles projekt.

Generelt er der bred enighed om, at det er vigtigt at have brugen af IT og digitale læremidler for øje på alle klassetrin, da det er et vigtigt værktøj ift. at lave en afvekslende undervisning. Det er også vigtigt at holde fokus på et område, som fylder mere og mere i elevernes liv og hverdag. Det er en generel vurdering, at projektdidaktik er en god måde at aktivere/inkludere flere elever uanset fagligt standpunkt.

Der er i evalueringen mange bud på, hvordan man fremadrettet kan komme videre, men samtidig giver den også udtryk for usikkerhed omkring, hvorvidt det vil lykkes at ”holde gryden i kog”. Det er en generel opfattelse at vidensdeling er godt, men samtidig har det været svært at komme med konkrete bud på, hvordan denne vidensdeling skal organiseres.

 

Samlet vurdering

Trods forskellige oplevelser så giver evalueringerne fra de respektive team samlet et indtryk af undervisning/projekter, der på tværs af årgange og fag har solid kvalitet mht. planlægning, gennemførelse og evaluering, og det uanset de materialer/værktøjer som er til rådighed og lærernes egne erfaringer/færdigheder.

 

Skolens opfølgningsplan for den samlede evaluering

Evalueringen giver grund til at være opmærksom på følgende:

- anvendelse af it i de små klasser

- brug af it i undervisningen skal være fordi det giver mening og ikke fordi det er et krav

- hvordan husker vi det der virkede, retter det til som ikke virkede, så vi bliver endnu dygtigere til at bruge digitale læremidler, it-værktøjer og anvende projektdidaktikken i hverdagen?

Ledelsen vil for at imødekomme ovenstående styrke skolens læringscenter (BibIT). Denne enhed skal udvikles til at være samlingspunkt for alt det vi i forvejen går og gør af det som virker, og formidler af alt det nye som rører sig indenfor den digitale verden.

Helt konkret

- vil ledelsen og BibIT (dvs. skolens digitale og pædagogiske læringscenter) udarbejde et årshjul for alle klasser, hvor det tydeligt fremgår, hvad der forventes ift. brug og træning af digitale færdigheder. Dette værktøj skal samtidig fungere som vidensbank, så alle de gode erfaringer bliver husket. I årshjulet vil der også være fokus på ”den digitale opdragelse”. Der vil samtidig blive udarbejdet en køreplan for, hvornår man gør hvad på de respektive årgange.

- vil BibIT 4-6 gange om året afholde workshops (åbent hus-arrangementer) i udvalgte områder for kollegaer, hvor man vil blive undervist i/præsenteret for nye eller gamle it-relaterede værktøjer samt få mulighed for under vejledning at dygtiggøre sig og udvikle egne færdigheder.

- vil skolen igen deltage i et fælles projekt for fortsat at have noget at have et fælles sprog om samt forsat mulighed for udvikling af lærernes it-færdigheder. Vi har allerede meldt skolen til initiativet ”Hour of code” i december ’17. Her vil alle skolens elever få mulighed for at stifte bekendtskab med kodning.

På Bordings vil vi gerne styrke den it-baserede pædagogik ved at udvikle brugen af digitale læremidler og redskaber i undervisningen på tværs af fag og klassetrin. Med den udviklingsplan, som er udarbejdet ud fra erfaringerne fra ”DigiPro”, er det sigtet fortsat at understøtte udviklingen både teknisk, metodisk og didaktisk.

1. september 2017 / Mogens Krabek og Morten Christensen