Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Evaluering på Bordings

Grundlag

Skolens evaluering skal leve op til gældende bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler:

 • ”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.
   
 • Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.
   
 • Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.
   
 • Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner samt resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på internettet”.

2. Med ”Evaluering på Bordings” opstiller vi en samlet rammeplan for, hvordan vi arbejder med evaluering af skolens pædagogik, lærernes undervisning og elevernes læring. Det er hensigten, at evalueringen skal fremstå som tydelig og målrettet - og samtidigt være refleksiv og undersøgende, så den kan medvirke til konstruktive udviklingsprocesser for alle parter og på alle niveauer.

3. På Bordings Friskole er det et grundlæggende ønske at fastholde fag, undervisning og pædagogik som både et personligt anliggende og et fælles ansvar, hvor sammenhængen skabes gennem en åben og løbende dialog mellem lærere, elever og forældre. Respekten for hinanden og den ligeværdige samtale skal dermed være de bærende elementer i vores praksis omkring evaluering, hvori kan indgå forskellige metoder til måling og vurdering. Det er i den forbindelse vigtigt, at arbejdet med evaluering naturligt kan medføre diskussioner om de værdier, holdninger og visioner, som lærere, elever og forældre finder vigtige for skolens undervisning og virksomhed.

 

Plan og praksis

1. Løbende evaluering

 • Kernen i den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisningen er jævnlige dialoger og samtaler mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning.
   
 • For elever, som modtager special-/støtteundervisning udarbejdes handleplaner, som på initiativ af skolens resursecenter løbende konfereres og revideres som ”særlig indsats”.
   
 • Lærerne mødes jævnligt i trinteam, hvor faglige og sociale forhold omkring trinnets klasser og elever tages op.
   
 • Skolens lærere samles jævnligt til pædagogiske møder, hvor man behandler og evaluerer forløb og opgaver i skolens aktuelle undervisning.
   
 • Hvert forår gennemføres en pædagogisk dag med evaluering af skoleåret og deraf følgende beslutning om opfølgning og indsatsområder for det næste skoleår.
   
 • Temaer fra skolens aktuelle pædagogiske virksomhed drøftes løbende i forældreråd og styrelse.
   
 • Der gennemføres årligt trivselsundersøgelser i klasserne samt hvert tredje år en samlet undersøgelse af elevernes vurdering af deres fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
   
 • Skolens 2 elevråd (og deres kontaktlærere) deltager i evalueringen af skolens undervisning.

 

2. Test og prøver

 • Regelmæssig brug af diagnostiske prøver indgår i dansk
   
 • Der laves evaluerende test tidligt forår i 3. klasse og start 6. klasse i matematik
   
 • Test kan indgå i undervisningen i skolens øvrige fag.
   
 • Terminsprøve og afgangsprøve afholdes i 9. klasse
   
 • Skolen har 2 vejledere inden for fagene dansk (læsning) og matematik, der støtter op om prøver, analyser og opfølgning.

 

3. Underretning af elever og forældre

 • For hver klasse gennemføres mindst én årlig elevsamtale mellem klasselærer og elev.
   
 • For hver klasse afholdes 2 forældremøder og 1 skole/hjem-samtale, hvor forældre underrettes om klassen og den enkelte elevs trivsel samt personlige og faglige udvikling. Derudover har forældre og lærere adgang til at mødes efter behov og ønske.
   
 • Forældreintra bruges løbende til orientering om faglige og sociale planer samt aktuelle vurderinger.
   
 • Resultater og dokumentationer fra evalueringer af områder i skolens virksomhed offentliggøres på skolens hjemmeside.

 

4. Tilsyn

Skolens to tilsynsførende aflægger på skolens generalforsamling mundtlige beretninger fra deres tilsynsbesøg, hvor de over 3 dage overværer undervisning rundt i klasserne og drøfter pædagogiske emner med lærere og ledelse. Beretningerne offentliggøres i skriftlig form på skolens hjemmeside.

 

5. Trin-evaluering

Der udvælges hvert år et til flere overordnede evalueringspunkter, som de enkelte trin skal lave evaluering på. I skoleåret 2017/18 er skolen delt i 3 trin/team (0123, 456 og 789). Trinevalueringerne indgår i skolens samlede evaluering af egen praksis.

 

6. Skolens samlede undervisning

Hvert forår (i april) udarbejder ledelsen en årsrapport med vurdering af skolens samlede undervisning. Rapporten kan bygge på redigering af rapportering fra de evalueringer fra pkt. 1. – 5., som er foretaget i løbet af skoleåret vedr. løbende evaluering, test og prøver, underretning af elever og forældre, beretning fra de tilsynsførende og tema-evalueringer fra trinteam. Rapporten kan også være et nedslag i et større projekt/initiativ, som har haft med skolens samlede didaktiske/pædagogiske virke at gøre.

 • På grundlag af rapporten kan ledelsen foreslå opfølgning og indsatsområder til iværksættelse i følgende skoleår.
   
 • Opfølgningsplanen indebærer, at iværksatte initiativer vedr. skolens samlede undervisning senest evalueres i april i følgende skoleår.
   
 • Ledelsens årsrapport drøftes med lærerråd, inden den forelægges og konfereres med styrelsen inden udgangen af april.
   
 • Når indstillingen er godkendt som skolens årsrapport, bringes den på skolens hjemmeside.

 

Rapport

Evalueringen i undervisningen i skoleåret 2017/2018 bygger på en evaluering af inklusionsindsatser i skolen samt en opsamling på skolens opfølgningsplan for sidste års ”digital projektdidaktik”.

Rapporten beskæftiger sig i første del med opfølgningsplanen for digital projektdidaktik og derefter med evaluering af inklusionsindsatser.

 

Evaluering af skolens opfølgningsplan om ”digital projektdidaktik”

Der var i sidste års evalueringsrapport udarbejdet en udviklingsplan for angivet meget konkrete indsatsområder for opmærksomhedspunkter i forhold til brugen af IT og digitale lærermidler på alle klassetrin.

Opmærksomheden skulle rettes mod:

 • anvendelsen af IT i de mindre klasser
   
 • brugen af IT i undervisningen skal give mening og ikke bare være et krav
   
 • hvordan vores opnåede viden og erfaringer om brugen af IT i hverdagen implementeres og videreføres.

Ledelsen styrkede i indeværende skoleår skolens læringscenter (BibIT). Helt konkret skulle det i år bl.a. udmøntes i, at der skulle udarbejdes et årshjul for alle klasser, hvor det fremgår, hvad der forventes ift. brug og træning af digitale færdigheder, der skulle udarbejdes en køreplan for, hvornår man gør hvad på de respektive klassetrin, BibIT skulle afholde workshops i udvalgte områder for kolleger og skolen skulle igen i år deltage i et fælles projekt ”Hour of code”

Evalueringen af de tre opmærksomhedspunkter peger på;

 • at IT i de mindre klasser anvendes mere.
   
 • at flere lærere har brugt IT i deres undervisning – der hvor det gav mening.
   
 • at det har været en udfordring at få vidensdelt erfaringer og brug af IT i hverdagen, på trods af at der arbejdes mere med IT i undervisningen.
   
 • at BibIT fortsat skal være midtpunkt for IT-baseret undervisning og formidler af alt det nye, som rører sig inden for den digitale verden, men at BibIT skal arbejde mere igangsættende og vejledende fx skal de afholdte workshops tænkes på en anden måde for at højne kvaliteten og fremmødet.

 

Evaluering af inklusionsindsatser

Inklusionsindsatser

Bordings Friskole har i mange år og i højere grad siden inklusionsloven i 2012 blev vedtaget arbejdet for at styrke inklusionen på Bordings Friskole. Målet for at arbejde mere målrettet med inklusion på skolen var,

”At børnene ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling”.

Resursecentret, som varetager den specialpædagogiske indsats over for elever med faglige, psykiske og sociale vanskeligheder og med behov for mere individuel tilrettelagt undervisning eller støtte, startede op i 2012.

Siden 2012 har arbejdet og den løbende evaluering på skolen været i stadig udvikling. Et af de tidlige ønsker for udvikling har været at få mere tid til at arbejde med inklusion og at få mere viden i huset for bedst muligt at kunne tilrettelægge indsatser for elever, klasser, lærere og forældre.

Der er fra skolen tildelt 2 timer pr klasse, så der gives mulighed for at arbejde med inklusion i alle klasser. Derudover er der i 6.-9. kl fagligt løft timer, hvor elever kan fordybe sig eller få ekstra hjælp i f.eks. dansk og matematik.

Af andre indsatser skal nævnes, at vi i 2006 startede op med AKT (adfærd-kontakt-trivsel). Igennem årene har skolen sat flere og flere ressourcer af til AKT-indsatser og der er pt. 4 AKT-uddannede lærere på skolen, som arbejder med AKT-indsatserne. I 2016 startede vi op med samtalegrupper for børn i 2 hjem og i 2017 startede vi op med familieindsatser, idet en af lærerene blev uddannet familieterapeut. Igennem mange år har en læsevejleder og en matematikvejleder varetaget forskellige læse- og matematikindsatser. Der er f.eks. læsetimer (tidlig læseindsatser) i 1- og 2. kl og TMTM (tidlig matematikindsats til marginalgrupper) i 2. og 8/9. kl

 

Evalueringsforløbet omkring inklusionsindsatser;

I indeværende skoleår har vi i evalueringsarbejdet valgt at sætte fokus på inklusionsindsatser herunder fagligt løft, læse-timer og TMTM-timer.

Ved siden af den løbende evaluering i hverdagen, hvor lærer og elev/lærer og forældre taler sammen, har vi en fælles årlig evaluering med et fælles fokus. I år er den fælles opgave at evaluere på inklusionsindsatser.

Alle klassetrin og team har været en del af indsatserne og alle team har været en del af evalueringen.

Inklusionstimer

De 2 timer pr uge der fra skolen er tildelt hver klasse, blev der på de 3 team lavet aftaler for. Der var i planlægningen fokus på at vurdere hver klasses behov for indsatser. Der er minimum i hvert kvartal evalueret på de aftalte indsatser samt aftalt evt. nye indsatser.

Fagligt løft

Inden skoleåret startede, aftalte vi, at fagligt løft blev udbudt 4 gange om året i dansk, matematik eller engelsk. Ydermere aftalte vi, at faglærere indstillede elever, hvorefter forældre blev informeret. Der har på teammøder omkring 4-9. kl løbende været talt om og evalueret på, hvordan, hvornår, med hvilke lærere, med hvilke elever og i hvilke fag der skulle pågå fagligt løft.

Læsetimer

Inden skoleåret startede, aftalte vi på team 0123 i tæt samarbejde med skolens læsevejleder (som varetager læsetimerne), hvordan timerne skulle tilrettelægges samt hvordan og hvilke elever, der skulle igangsættes indsatser for. På teammøder i indeværende skoleår har læsevejleder og lærere været i tæt samarbejde om løbende at tilpasse behov og at evaluere indsatserne.

TMTM

Inden skoleåret startede og igen inden jul blev der i team 0123 og 789 i tæt samarbejde med skolens matematikvejleder lavet aftaler om hvilke elever, der skulle tilbydes TMTM-timer. Lærere, elever, forældre og matematikvejleder har evalueret indsatser og udarbejdet fremadrettede indsatser på klasse- såvel som på individuel plan.

 

Resursecentret har varetaget den gode og røde tråd for den enkelte og samlede indsats og har således overordnet samlet alle tråde for inklusionsindsatser på skolen.

Alle lærere har derudover evalueret på indsatserne på nogle af lærerrådsmøderne. Sidst har lærerne svaret på spørgeskemaer og deltaget i evalueringsgrupper for at komme med kvalificerede bud på, hvordan der fremadrettet tilrettelægges de bedst mulige inklusionsindsatser.

I forhold til inklusionsindsatser peger undersøgelsen på, at der er stor tilfredshed med inklusionsindsatser, at de aftales i samarbejde mellem lærere og til dels forældre og at beslutningerne om inklusionsindsatser tages på team- eller klassetrinsmøder.

I forhold til fagligt løft-timer peger undersøgelsen på, at der blandt lærerne er stor tilfredshed med timerene og at deres vurdering, er at eleverne får meget ud af timerne. I forhold til læse- og TMTM- timer peger undersøgelsen på stor tilfredshed med indsatserne.

Ved alle undersøgelser peges der på, at vi i højere grad end det er tilfældet nu, kan blive bedre til på teammøder at evaluere indsatser ligesom vi gør det på klasse- og trinteam.

 

Skolens opfølgningsplan for den samlede evaluering

Evalueringerne fra i år giver indtryk af, at ”digital projektdidaktik” og arbejdet med inklusionsindsatser har sat sit præg på Bordings Friskole. Ligesom det også afspejler, at der på Bordings arbejdes med en solid kvalitet mht. planlægning, gennemførelse og evaluering.

Ledelsen vil for at imødekomme ovenstående evaluering forsat styrke skolens læringscenter (BibIT). Denne enhed udvikles i højere grad end i indeværende skoleår til at være midtpunkt for IT-baseret undervisning og formidler af alt det nye, som rører sig inden for den digitale verden. Skolen vil også i kommende skoleår deltage i fællesprojektet omkring ”Hour of code”, hvor eleverne beskæftiger sig med kodning. Derudover fortsætter vi arbejdet med at have et fælles sprog om IT samt mulighed for udvikling af elever og læreres IT-færdigheder.

Ledelsen vil for at styrke de punkter, der i evalueringen af inklusionsindsatser blev peget på, arbejde for at styrke og udvikle disse, så inklusionsindsatserne bliver så optimale som muligt inden for de rammer, der sættes op. Derfor vil der i næste skoleår være fokus på at arbejde med evaluering af inklusionsindsatser ikke blot på klasseplan, men også på teamplan. Helt konkret kommer evaluering på dagsorden på teammøderne, så vi også på dette plan udover at planlægge indsatser også får et større fokus på evalueringen af indsatserne. Der arbejdes i resursecenterregi også med, hvordan eleverne evt. kan inddrages i evaluering af f.eks. fagligt løft-timerne – som mange elever allerede i år profiterer af. I forhold til, at der i evalueringen peges på, at eleverne profiterer bedst af fagligt løft, når de varetages af faglærere, vil ledelsen bestræbe sig på at indtænke dette i fagfordelingen, så det så vidt muligt er elevernes faglærere, der varetager fagligt løft.